1. Kontakt

  • Home
  • Životní situace rybáře

Životní situace rybáře

Podnikání v produkční sladkovodní akvakultuře má v České republice hlubokou tradici. Kromě ekonomických efektů přináší významný příspěvek do krajinotvorby v podobě mimoprodukčních funkcí rybníků, jako jsou akumulace vody v krajině, retence vody při povodních, význam pro diverzitu a další efekty. V souvislosti se strategií podpořit nové metody produkčního chovu ryb, kam směřuje celá řada podpor, lze sladkovodní akvakulturu považovat za velmi perspektivní obor.

Na jedné straně je zde celá řada již fungujících akvakulturních podniků, které si upevňují a rozšiřují své produkční portfolio. Produkční chov ryb se může ale stát novým ekonomickým pilířem i pro podniky, které se doposud produkční akvakulturou nezabývaly.

Kapitola Životní situace rybáře si dává za cíl představit a shrnout základní legislativní rámec nejen pro toho, kdo už se akvakulturou zabývá, ale především pro toho, kdo začíná nebo o zahájení podnikání v produkční akvakultuře uvažuje.

Přípravná fáze před chovem ryb

Přípravná fáze před započetím chovu ryb se vyznačuje administrativními úkony, které předcházejí zahájení samotného chovu ryb. Z pohledu legislativy jde především o plemenářský zákon a o veterinární zákon. Významnou roli hraje také vodní zákon a stavební zákon.

Zákon o šlechtění a plemenitbě

Zákon o šlechtění a plemenitbě (Zákon č. 154/2000 Sb.) a vyhláška č. 136/2004 Sb. řeší evidenční povinnost chovatele evidovaných zvířat (včetně plemenných ryb a živočichů pocházejících z akvakultury). Jde o povinnost zaevidovat sebe pomocí registračního lístku jako chovatele a místo, kde jsou evidovaná zvířata chována a to i na přechodnou dobu, jako hospodářství. Pověřenou osobou k vedení informačního systému ústřední evidence dle plemenářského zákona je Českomoravská společnost chovatelů, a.s. v Hradišťku.

Zaevidování nového chovatele a jeho hospodářství je detailně popsáno zde.

Zákon o veterinární péči

Zákon o veterinární péči (Zákon č. 166/1999 Sb.) a vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury č. 290/2008 Sb. řeší schválení produkčního podniku akvakultury. Státní veterinární správa (SVS) vede seznam schválené produkční podniky akvakultury. Nově začínající chovatel má povinnost nahlásit SVS datum zahájení činnosti (7 dnů před tímto datem zahájení činnosti). Povinnosti chovatele dle SVS, včetně postupu schvalování produkčních podniků akvakultury, jsou uvedeny zde.

Rozsáhlou oblast představuje problematika výstavby nových vodních nádrží, odbahnění a rekonstrukce stávajících vodních nádrží. Výstavba a rekonstrukce bezpečnostních přelivů, výpustí, opevnění hrází, revitalizace vodních toků, tvorba tůní a mokřadů, atd. Základní legislativou pro uvedené problematiky je vodní zákon s tím, že centrální úroveň státní správy naplňuje Ústřední vodoprávní úřad. Dále jde o stavební zákon s tím, že příslušnou úroveň státní správy zajišťuje Stavební úřad.

Chov ryb

Legislativa v chovu ryb definuje celou řadu povinností mající charakter zejména výkaznictví nebo oznamovacích povinností, ale jde také o aktualizace stávajících evidencí, které byly založeny v přípravné fázi před započetím chovu ryb. Obecně lze konstatovat, že je legislativně vyžadováno naplňování příslušných povinností definovaných v jednotlivých zákonech a prováděcích vyhláškách, ať už mají k produkční akvakultuře větší, či menší vztah.

Legislativní rámec je v chovu ryb utvářen především klíčovým rybářským zákonem a jeho prováděcí vyhláškou, nicméně je dotvářen dalšími zákony, které je potřeba mít na zřeteli. Kromě plemenářského a veterinárního zákona, jde o zákon o vodách a všechny příslušné vyhlášky, zákon o životním prostředí, zákon o ochraně přírody a krajiny a o zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a další zákony.

Rybářský zákon

Rybářský zákon (Zákon č. 99/2004 Sb.) a vyhláška k provedení zákona o rybářství (vyhláška č. 197/2004 Sb.) definuje za jakých podmínek má rybářský hospodář nebo uživatel rybářského revíru předkládat evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku. Jedná se o každoroční předkládání příslušných příloh vyhlášky č. 197/2004 Sb., vždy k 30. dubnu následujícího kalendářního roku.  

Od 1. 1. 2024 nahradí tuto vyhlášku vyhláška 292/2023 Sb. 

Plemenářský zákon

Plemenářský zákon (Zákon č. 154/2000 Sb.) ukládá povinnost aktualizovat stávající registraci hospodářství chovatele a další registrace u pověřené osoby do 7 dnů ode dne, kdy ke změnám došlo. Dále je definovaná povinnost předkládat k 31. červenci pověřené osobě (Rybářské sdružení ČR) hlášení počtu plemenných ryb a hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb (viz vyhláška 136/2004 Sb. Příloha 13 a 14). Vyhláška č. 136/2004 Sb. ukládá do 30 dnů od přemístění nebo dovozu předložit pověřené osobě (Rybářské sdružení ČR) záznamy o uvádění do oběhu plemenných ryb, jejich plůdku a násad a plemenného materiálu. Vyhláška o provedení plemenářského zákona č. 448/2006 Sb. ukládá povinnost vést a předkládat záznamy pověřené osobě (Rybářské sdružení ČR) o výsledcích testování a posuzování plemenných ryb, které jsou uvedeny v jednotlivých šlechtitelských programech uznaných chovatelských sdružení - a) výsledky užitkovosti mlíčáků a jikernaček a b) výsledky testů meziplemenných kříženců, a to průběžně, maximálně k 28. únoru. Chovatel přemísťující plemenné ryby má za povinnost dle Vyhlášky 136/2004 Sb. do 30 dnů oznámit pověřené osobě (Rybářské sdružení ČR) země, odkud byly ryby přemístěny nebo dovezeny, počet a druh přemístěných nebo dovezených kusů a jejich původ (kopie průvodního listu).

Veterinární zákon

Veterinární zákon (Zákon č. 166/1999 Sb.)

Osoba, která provozuje prodej živých ryb na samostatném prodejním místě, 7 dní před zahájením sezónního prodeje ryb zapíše do online formuláře hlášení sezónního prodeje živých ryb (oznámení kdy a na jakém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen) (Formulář pro hlášení sezónního prodeje živých ryb). Osoba, která se podílí na obchodování se zvířaty a/nebo živočišnými produkty podá na příslušné krajské veterinární správě před zahájením činnosti Žádost o registraci osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty. Osoba, která přemísťuje živočichy pocházející z akvakultury do členského státu zapisuje do online formuláře 1 pracovní den předem, údaje dle požadavků integrovaného počítačového veterinárního systému určeného orgány Unie (TRACES NT) - Společný zdravotní vstupní doklad pro zvířata ze třetích zemí do EU (CHED-A) a údaje dle požadavků integrovaného počítačového veterinárního systému určeného orgány Unie (TRACES NT) - Společný zdravotní vstupní doklad pro produkty ze třetích zemí do EU (CHED-P).

Vodní zákon

Vodní zákon (Zákon č. 254/2001 Sb.) a vyhláška č. 431/2001 Sb. definují povinnost, týkající se osoby oprávněné k nakládání s vodami (disponující povolením) v celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, oznámit správci povodí (pomocí systému ISPOP), odběr podzemní vody, odběr povrchové vody, vypouštění vody nebo vzdouvání nebo akumulaci povrchové vody do 31. ledna následujícího roku. Dále je osoba oprávněná k nakládání s vodami (disponující povolením) v celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci do 15. února následujícího roku provést Poplatkové přiznání za odebrané množství podzemní vody (vzor formuláře v ISPOP) nebo Poplatkové přiznání za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (vzor formuláře v ISPOP).

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. definuje dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. pro původce odpadů produkující nebo nakládající s více než 600 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo původce odpadů produkující nebo nakládající s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok nebo původce odpadů produkující nebo nakládající s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek nebo provozovatele zařízení a obchodníka s odpady povinnost Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence prostřednictvím ISPOP do 28. února následujícího roku.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a vyhláška č. 641/2004 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a vyhláška č. 641/2004 Sb. definuje pro osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky a zároveň jejich množství překročí 300 kg ročně a zároveň jejich roční obrat překročí 25 000 000 Kč, a která nemá uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění na všechny obaly nebo osoba, která za ní tyto povinnosti prokazatelně plní povinnost, návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů. Musí tak učinit do 60 dnů ode dne vzniku povinnosti na MŽP. Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, a která má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění na všechny obaly naplňuje Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností (nahrazuje Návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů) prostřednictvím EKO-KOM. Prostřednictvím ISPOP jsou vykazovány Roční výkazy o obalech a o odpadech z obalů za rok a Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o opakovaně použitelných obalech, která nesplňují kritéria §13 odst. 3 zákona (tj. nedosahují opakovaného použití alespoň 70% hmotnostních).

Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí č. 25/2008 Sb.

Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí č. 25/2008 Sb. definuje provozovateli intenzivní akvakultury o výrobní kapacitě nad 1 000 tun ryb nebo měkkýšů za rok povinnost vykázat údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování (IRZ) prostřednictvím ISPOP – přenosy a úniky. Zároveň provozovateli, v jehož provozovně se zpracovávají a konzervují ryby, korýši a měkkýši a jejíž výrobní kapacita je nad 75 tun hotových produktů denně vykázat údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování (IRZ) – přenosy a úniky. Vše do 31. března následujícího roku.

Zákon o státní statistické službě č. 89/1995 Sb.

Zákon o státní statistické službě č. 89/1995 Sb. definuje povinnost zpravodajské jednotce mající zpravodajskou povinnost (zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem) vyplňovat příslušné formuláře prostřednictvím aplikace DANTE WEB.

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. definuje příslušné účetní jednotce s ohledem na její velikost ukládat do sbírky listin veřejného rejstříku příslušné účetní výkazy.

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. definuje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele) pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru a prokázání na krajské pobočce Úřadu práce do 15. února následujícího roku.

Ukončení chovu ryb

V hospodářském a ekonomickém cyklu podnikání existuje také fáze případného ukončení činnosti. Častý případ je prodej obchodní společnosti, akvizice, nemoc, úmrtí, není nástupce atd. Nicméně, pokud dojde opravdu k ukončení, i na tento případ legislativa pamatuje.

Veterinární zákon č. 166/1999 Sb. nařizuje v případě chovatele, který chová živočichy z akvakultury a ukončuje činnost, aby oznámil 7 dnů předem krajské veterinární správě tuto skutečnost. Odkaz zde.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné