1. Kontakt

Sběr dat

Základním účelem sběru dat v akvakultuře dle evropské legislativy je s ohledem na členství České republiky v EU podpora tvorby jedné z nejvýznamnějších politik EU, a to Společné rybářské politiky EU.

V rámci OP Rybářství 2021–2027 je shromažďování údajů v oblasti akvakultury v ČR považováno za operaci strategického významu!

Aktivní propojení a vazba mezi členskými zeměmi EU a Evropskou komisí, reprezentovanou Generálním ředitelstvím námořních záležitostí a rybolovu (DG MARE) je základním předpokladem tvorby a naplňování Společné rybářské politiky. Hlavním nástrojem, kterým je Společná rybářská politika realizována, je Operační program Rybářství. Operační program Rybářství je nástrojem čerpání prostředků z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF).

Úspěšné projekty Operačního programu rybářství v České republice jsou představeny zde.

V Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je vykonávána činnost Národního zpravodaje pro akvakulturu v České republice. Od června 2018 byl jmenován a tuto agendu vykonává Ing. Jiří Dubec, Ph.D. (dubec.jiri(et)uzei.cz).

Základním okruhem činnosti Národního zpravodaje je v rámci sběru dat příprava ročních pracovních plánů pro Českou republiku, které podléhají schvalovacímu procesu DG MARE. Po uskutečnění všech naplánovaných aktivit sběru dat dochází následně k jejich zpětnému vyhodnocení formou ročních hodnotících zpráv, rovněž schvalovaných DG MARE. Národní zpravodaj dále zajišťuje předávání informací v rámci České republiky a koordinuje účast příslušných odborníků na setkávání skupin odborníků organizovaných Komisí a účast v příslušných regionálních koordinačních skupinách.

Sběr dat je koordinován DG MARE v rámci Data Collection Framework (DCF). Národní zpravodaj pro akvakulturu je tedy určitým komunikátorem mezi členskou zemí a pracovníky DG MARE v rámci DCF.

Regionální koordinační skupina RCG ECON byla zřízena jako skupina odborníků pro řešení socioekonomických témat a problémů ve sběru dat v mořském rybolovu a sladkovodní akvakultuře v EU. Sdružuje experty všech členských zemí, včetně vnitrozemských. Česká republika má zde své zastoupení v osobě Národního zpravodaje pro akvakulturu.

Jednotlivé členské státy EU koordinují své činnosti v oblasti shromažďování údajů s ostatními členskými státy EU ve stejné mořské oblasti v rámci Regionálních koordinačních skupin a vyvíjejí veškeré úsilí o koordinaci svých činností s třetími zeměmi, které mají svrchovanost nebo jurisdikci nad vodami ve stejné mořské oblasti. Regionální koordinační skupiny usilují o vypracovávání a zavádění postupů, metod a systémů sběru dat, zajišťování a kontroly kvality pro shromažďování a zpracovávání údajů s cílem umožnit další zvyšování spolehlivosti vědeckého poradenství. Za tímto účelem usilují regionální koordinační skupiny o vytváření a zavádění regionálních databází.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné