1. Kontakt

Legislativa

Právní řád činnosti produkčního akvakulturního podniku má své zakotvení v národní legislativě a v evropské legislativě. Přitom platí, že národní legislativa je plně kompatibilní s legislativou evropskou.

Národní legislativa v akvakultuře je tvořena jednotlivými zákony a příslušnými prováděcími vyhláškami.

Evropská legislativa je tvořena Nařízeními (v databázích R-Regulation), Směrnicemi (v databázích L-Directive) a Rozhodnutími (v databázích D-Decision).

Národní legislativa – základní legislativa produkční akvakultury

Zákon o rybářství (Zákon č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů a Vyhláška č. 197/2004 Sb.)
Veterinární zákon (Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů)
Plemenářský zákon (Zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů)
Zákon o ochraně přírody a krajiny (Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny)
Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (Zákon č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy)
Vodní zákon (Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů)
Stavební zákon (Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu)
Zákon o životním prostředí (Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí)
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů)
Zákon na ochranu zvířat proti týrání (Zákon č. 246/1992 Sb. České národní rady na ochranu zvířat proti týrání)
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích (Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů)
Zákon o vnitrozemské plavbě (Zákon č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě)
Zákon o myslivosti (Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti)
Zákon o odpadech (Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech)
Zákon o obalech (Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů)
Zákon o zemědělství (Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství)
Zákon o hnojivech (Zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd)
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu)

Právní předpisy týkající se rybářství, včetně výkonu rybářského práva, jsou souhrnně uvedeny zde.

Evropská legislativa – základní legislativa produkční akvakultury a sběru dat

Evropská legislativa je tvořena jednotlivými Nařízeními (v databázích R-Regulation), Směrnicemi (v databázích L-Directive) a Rozhodnutími (v databázích D-Decision).

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního
Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 ze dne 11. června 2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
CITES; Nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2014/1143 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1251 ze dne 12. července 2016, kterým se přijímá víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019 (oznámeno pod číslem C(2016) 4329)
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1167 ze dne 27. dubna 2021, kterým se na období od roku 2022 zavádí víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání biologických, environmentálních, technických a sociálně ekonomických údajů v odvětví rybolovu a akvakultury
Prováděcí Rozhodnutí Komise (EU) 2021/1168 ze dne 27. dubna 2021, kterým se stanoví seznam povinných výzkumných šetření na moři a prahové hodnoty jakožto součást víceletého programu Unie pro shromažďování a správu údajů v odvětví rybolovu a akvakultury od roku 2022

Evropská legislativa - celkový přehled včetně výkonu rybářského práva

Právní předpisy ES/EU týkající se rybářství včetně výkonu rybářského práva zde.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné