Ze světa akvakultury

Pozvání na odbornou akci Akvakultura v ČR, zpracování ryb a jejich distribuce v ČR

Akci povedou ing. Vít Kotlín, DiS. z Rybářského sdružení ČR a ing. Jan Kašpar z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

30. května 2023 od 14:30 přijďte do Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, do místnosti č. 318 ve 3. p.

Akvakultura je v posledních desetiletích nejrychleji rostoucím odvětvím celosvětové produkce 
potravin. Tento obor se v dnešní době potýká s celou řadou výzev, jakými jsou například nepřiměřená ochrana rybožravých predátorů, nedostatek vody, půdní eroze, administrativní zátěž apod. S tím vším a mnoho dalším si musí dnešní producenti umět poradit, aby akvakulturu v ČR (převážně rybníkářství) uchovali i pro další generace svých následovníků.

Zpracování ryb a jejich distribuce v ČR – proč máme nejnižší spotřebu v EU? A dá se s tím něco 
udělat?

Srdečně zvou pořadatelé z České potravinářské společnosti a ÚZEI.

 

 

 

 

Regionální koordinační skupiny, sběr dat a projekty SecWeb a Fishn´Co

Regionální koordinační skupiny, sběr dat a projekty SecWeb a Fishn′Co

„Potřebujeme sbírat data, protože nemůžeme koordinovat rybolov bez toho, aniž bychom věděli, kolik ryb můžeme ulovit.“   

Fishn´Co

Shromažďování, správa a využívání údajů o rybolovu jsou nezbytné pro poskytování spolehlivého vědeckého poradenství. Jsou klíčem k vydávání rozhodnutí o celkových přípustných úlovcích a dalších opatřeních založených na udržitelnosti komerčního rybolovu a vodních ekosystémů.

Shromažďování údajů zahrnuje různá odvětví rybolovu v mnoha zemích.

Pravidla pro shromažďování, správu a využívání biologických, environmentálních, technických a socioekonomických údajů týkajících se odvětví rybolovu stanovuje nařízení (ES) 2017/1004 (Data Collection Framework). DCF by měl přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky, mezi něž patří ochrana mořského prostředí, udržitelné řízení všech komerčně využívaných druhů, a zejména dosažení dobrého stavu mořského prostředí do roku 2020, jak je stanoveno v rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí (směrnice 2008/56/ES).

„Koordinace nám pomáhá efektivně dosahovat našich cílů, protože snižuje nesrovnalosti a nepřesnosti. Proto je koordinovaný sběr dat zásadní pro společnou rybářskou politiku, pro nastavení pravidel pro udržitelné řízení a zachování rybích populací. Regionální koordinace je nezbytná pro dohodu o společných postupech a metodách odběrů vzorků a analýz údajů a pro zlepšení sběru dat. Z tohoto důvodu DCF přináší povinnost pro členské země EU shromažďovat, spravovat a zpřístupňovat údaje o rybolovu a akvakultuře potřebné pro vědecké poradenství pro tvorbu a podporu Společné rybářské politiky.“       

Secweb

Podle článku 8 nařízení o DCF členské státy spolupracují a koordinují svá opatření takovým způsobem, aby byla zlepšena kvalita, aktuálnost a pokrytí sběru dat, a tak byla zpřesněna také spolehlivost metod sběru dat. Dále podle čl. 9 odst. 1 téhož nařízení členské státy koordinují své činnosti shromažďování údajů s jinými členskými státy ve stejné mořské oblasti a vyvinou veškeré úsilí ke koordinaci svých činností se třetími zeměmi, které mají svrchovanost nebo jurisdikci nad vodami stejné mořské oblasti. V zájmu usnadnění regionální koordinace zřídí příslušné členské státy pro každou mořskou oblast regionální koordinační skupiny (čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 2017/1004). 

Regionální koordinační skupiny (Regional Coordination Groups for Fisheries Data Collection, RCG) jsou hlavním centrem pro sběr údajů o rybolovu v rámci Evropské unie. Jejich cílem je zlepšit a zajistit udržitelné řízení rybolovu všech komerčně využívaných druhů ryb a mořského prostředí, jak je uvedeno ve Společné rybářské politice. Proto je práce RCG zásadní pro udržitelnost odvětví rybolovu a udržitelné řízení mořského prostředí a mořských zdrojů. Údaje shromážděné v rámci kompetence RCG tvoří základ pro hodnocení rybích populací a podporují doporučení ohledně rybolovných práv na základě spolehlivých vědeckých doporučení.

Skupiny RCG byly zřízeny, aby usnadnily spolupráci při shromažďování dat mezi členskými státy, které jsou povinny koordinovat své činnosti v oblasti sběru dat prostřednictvím regionálních skupin a RCG mají dále za úkol zlepšovat kvalitu a spolehlivost vědeckého poradenství. Skupiny RCG se skládají z odborníků jmenovaných členskými státy, včetně národních zpravodajů, konečných uživatelů a Komise.

V současnosti pracuje na DCF (Data Collection Framework) šest regionálních skupin: (1) RCG Baltic (Baltské moře), (2) RCG NANSEA (Severní Atlantik, Severní moře a východní Arktida, (3) RCG Med&BS (Středozemní a Černé moře), (4) RCG LDF (dálkový rybolov), (5) RCG LP (velké pelagické druhy), (6) RCG ECON (sběr ekonomických údajů). Česká republika patří mezi tzv. landlocked countries, týká se nás tedy skupina RCG ECON.

V rámci RCG vznikly podskupiny ISSG (Intersessional Subgroups), ve kterých se odborníci soustředí na konkrétní tematické oblasti, jako jsou například kvalita údajů, dialog mezi poskytovateli údajů a konečnými uživateli, regionální přehledy rybolovu apod. Zabývají se také prioritami pro jednotlivé regiony.

SecWeb Project

SecWeb pomáhá skupinám RCG zesílit a zlepšit komunikaci mezi sebou a se zúčastněnými stranami. Pracuje na rozšíření výstupů z práce RCG skupin, vizualizuje a zdůrazňuje důležitost práce prováděné regionálními koordinačními skupinami (RCG).

Na představení projektu SecWeb se podívejte zde.

Fishn´Co Project 

Fishn´Co pomáhá skupinám RCG vytvářet regionální pracovní plány (RWP) tak, aby byly respektovány výsledky sběru dat ze všech odvětví rybolovu ze všech zemí. Analyzuje data s cílem zaplnit mezery ve znalostech a poskytnout informace pro návrhy RWP. Tato skupina také analyzovala proces vytváření, právní nastavení a kooperaci pro přijetí Regionálního pracovního plánu. Tento projekt vznikl ruku v ruce s projektem Streamline, který představoval vytvoření RWP pro oblast Středozemního a Černého moře. RCG pro „landlocked countries“ prozatím vytvořena nebyla, uvidíme, co nám přinese budoucnost.  

Ve videu vysvětluje Jöel Vigneau, koordinátor projektu Fishn'Co, jaké jsou hlavní výzvy, s nimiž se tento proces setkává, a jak společnost Fishn'Co přispěla k jejich překonání. Ve stejném duchu pracoval projekt Streamline, který se zaměřoval na RWP pro oblast Středomoří a Černého moře. Důležitost koordinace mezi oběma projekty zmiňuje Alessandro Ligas, koordinátor Streamline.

Fishn´Co Project se představuje zde.

Mezinárodní rok drobného rybolovu a akvakultury IYAFA 2022

Mezinárodní rok drobného rybolovu a akvakultury IYAFA 2022

Heslem Mezinárodního roku drobného rybolovu a akvakultury bylo: „Small in scale, big in value.“ (Malý v měřítku, velký ve významu). Přičemž „scale“ můžeme přeložit také jako „šupina“.

Podle statistiky Organizace pro výživu a zemědělství se na světě komerčnímu rybolovu věnuje celkem 38 milionů rybářů a lidí chovajících ryby na farmách.

Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2022 Mezinárodním rokem drobného rybolovu a akvakultury (IYAFA 2022) 19. listopadu 2021.

Cílem projektu IYAFA 2022 bylo zvýšit povědomí o úloze drobného tradičního rybolovu a akvakultury pro naše potravinové systémy a životní prostředí, posílit interakci mezi vědou a politikou, poukázat na výhody, které lze získat z partnerství a spolupráce s rybáři, chovateli ryb a pracovníky v odvětví rybolovu. Zdůrazněna byla také role drobného tradičního rybolovu při dosahování cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (OSN).

Za zmínku stojí také fakt, že IYAFA 2022 spadá do Desetiletí rodinných farem OSN (United Nations Decade of Family Farming 2019-2028). Tyto dvě události spolu úzce souvisí, jejich společným cílem je poskytnout větší viditelnost drobným řemeslným rybářům, chovatelům ryb a pracovníkům v oblasti rybolovu.

Také v české krajině má rybolov a akvakultura dlouhodobou tradici a historii. Produkční rybářství (akvakultura) a hospodaření v rybářských revírech jsou základními prvky rybářství v České republice. Produkční rybářství je navíc významnou součástí živočišné výroby.

V České republice se k mezinárodní iniciativě a kampani na podporu rybolovu a akvakultury zapojila Česká akademie zemědělských věd (ČAZV), která je největším vydavatelem časopisů zaměřených na zemědělské vědy v České republice. V rámci ČAZV se tematice chovu a produkce ryb, konzumace ryb a vodohospodářství věnuje zejména Odbor živočišné výroby (OŽV), Odbor veterinárního lékařství (OVL), Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin (OVOJP), Odbor vodního hospodářství (OVD) a Odbor agrárních dějin (OAD). Vědecké poznatky v oblastech živočišné výroby, chovu a produkce ryb, kvalitě rybího masa a využití vodních zdrojů v zemědělství publikují pravidelně odborné recenzované vědecké časopisy ČAZV

Více o zapojení ČAZV do IYAFA 2022 zde.

Méně závad zjištěných u prodejců vánočních kaprů

Méně závad zjištěných u prodejců vánočních kaprů

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) provedli v závěru loňského roku 758 kontrol prodejců vánočních kaprů v celé České republice. Alespoň jednu závadu zjistili při 17 akcích. Celkový počet pochybení dosáhl 28 (v rámci jedné kontroly může být zjištěno více prohřešků), tj. ve 2,2 % případů, což bylo ve srovnání s rokem 2021 meziročně méně.

Mezi nejčastější nedostatky patřily prohřešky proti hygieně při prodeji. V několika případech bylo zjištěno porušení zásad welfare a nenahlášení prodejního místa SVS. Prodejci ryb v ČR před uplynulými Vánoci nahlásili přes 3000 prodejních míst, tedy více než v předchozích letech.

Nejvíce kontrol provedli inspektoři v Jihomoravském kraji (155), dále pak ve Středočeském (107) a Moravskoslezském kraji a v Praze (shodně 77), kde se ryby prodávaly na nejvíce místech. Nejvyšší procento nevyhovujících akcí bylo zjištěno v hlavním městě, a to 6,5 %.

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027

Dne 23. listopadu 2022 se na Ministerstvu zemědělství konalo druhé zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021–2027. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. a zúčastnili se ho zástupci Evropské komise paní Moniky Adamové a pana Steliose Mitolidise, kteří byli přítomni online.

Na programu bylo zhodnocení současného stavu OP Rybářství 2021-2027, příprava hodnoticích kritérií, představení harmonogramu výzev pro rok 2023, roční komunikační a evaluační plán, zpráva o realizaci projektů Technické pomoci a další.

Rybniční krajina jako obohacení světového dědictví UNESCO

Rybniční krajina jako obohacení světového dědictví UNESCO

Dne 21. října 2022 proběhla na okresním úřadě Gmünd prezentace publikace "Dědictví rybniční krajiny  budoucí světové dědictví UNESCO?". Výsledky byly vypracovány v rámci projektu KPF Interreg "Dědictví rybniční krajiny" financovaného EU a jsou důležitým krokem k zápisu této pozoruhodné kulturní krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Důležitým krokem k tomu, aby byla mimořádná kulturní krajina rybníků ve Waldviertlu a v jižních Čechách zachována i pro budoucí generace, je zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Publikace je výsledkem multidisciplinárního zkoumání dědictví rybniční krajiny a jasně zdůrazňuje, proč je tato kulturní krajina pro lidstvo tak výjimečná a jedinečná. "Krajina rybníků nás nutí uvědomit si," říká Christian Hanus, "že umělá díla mohou být velmi dobře v souladu s přírodou, dokonce v její prospěch, a zároveň uspokojovat potřeby lidí, a to po staletí." Paní Göllová zdůrazňuje, že rybniční krajina je příliš často považována za samozřejmost a její plná hodnota je příliš málo vnímána. V rámci příprav na nominaci na zápis na seznam světového dědictví by bylo třeba všechny tyto památky posoudit a vypracovat plány péče o jejich udržitelnou ochranu a rozvoj.