Novinky v dotacích

Navýšení limitu podpory "de minimis" v oblasti rybolovu a akvakultury

Navýšení limitu podpory "de minimis" v oblasti rybolovu a akvakultury

Od 25. 10. 2023 dochází v oblasti rybolovu a akvakultury novelizací nařízení Evropské komise č. 717/2014 k rozdělení činností způsobilých pro podporu de minimis a s tím souvisejícímu navýšení limitů.

Nařízení Evropské komise 2023/2391 ze dne 4. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 717/2014, (EU) č. 1407/2013, (EU) č. 1408/2013 a (EU) č. 360/2012, ve kterém se jedná o podporu de minimis na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, a nařízení (EU) č. 717/2014, které pojednává o celkové výši podpory de minimis poskytnuté jednomu podniku, dobu jeho použitelnosti a další záležitosti.

Novelizace se týká: 

● podpory v oblasti prvovýroby produktů rybolovu a akvakultury. Podporu lze poskytnout až do výše limitu 40 000 EUR/podnik/rozhodné období,

● podpory v oblasti na zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh. Podporu lze dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 nově poskytnout, a to až do výše 200 000 EUR/podnik/rozhodné období,

● změny národní kumulativní výše podpory de minimis pro prvovýrobu produktů rybolovu a akvakultury na 1 208 000 EUR/rozhodné období.

Centrální registr podpor de minimis bude od 25. 10. 2023 zohledňovat uvedené změny s tím, že samotný postup zápisu podpor de minimis se pro poskytovatele nemění.

Zdroj: eagri.cz

Nové a aktualizované Instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu z OP Rybářství 2021-2027

Nové a aktualizované Instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu OP Rybářství 2021-2027

Řídicí orgán OP Rybářství a Státní zemědělský intervenční fond zveřejňují nové a aktualizované Instruktážní listy pro vyplňování Žádosti o platbu a Závěrečné zprávy o realizaci projektu k aktivitám 2.1.1 Inovace, 2.1.2 Investice do akvakultury, 2.1.4 Kompenzace, 2.2.2 Zpracování produktů a k aktivitě 5.1.1 Technická pomoc OP Rybářství 2021–2027.

Termíny podávání Žádostí o podporu v podzimních výzvách OP Rybářství 2021-2027 jsou vyhlášeny!

Termíny podávání Žádostí o podporu v podzimních výzvách OP Rybářství 2021-2027 jsou vyhlášeny!

Řídicí orgán OP Rybářství vyhlašuje příjem Žádostí o podporu pro 10. - 14. výzvu! Příjem bude probíhat od 24. 10. 2023 od 9 h a bude se řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021-2027 (dále jen „Pravidla“).

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivé aktivity přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Žádost o podporu pro aktivitu 1.6.1 Vysazování úhoře říčního bude žadatelům zveřejněna na portálu ISKP21+ dne 9. 10. 2023.

Žádost o podporu pro aktivitu 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů, 2.1.2 Investice do akvakultury, 2.2.2 Zpracování produktů a 2.2.1 Propagační kampaně bude žadatelům zveřejněna na portálu ISKP21+ nejpozději dne 16. 10. 2023.

Příjem žádostí končí 13. 11. 2023 ve 13 h.

Přehled doporučených žádostí o podporu pro aktivitu 2.2.2 ze 7. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled doporučených žádostí o podporu pro aktivitu 2.2.2 ze 7. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje Přehled doporučených Žádostí o podporu a to v rozsahu aktivita, název subjektu, název projektu, výše podpory a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu.

Doporučení projektů proběhlo v systému MS2021+ dne 9.10.2023. U doporučených Žádostí o podporu aktivity 2.2.2 je žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému / zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 15 týdnů od vyhotovení tohoto seznamu tj. do 22.01.2024 včetně.

Seznam dokumentace z výběrového/zadávacího řízení je zveřejněn na stránkách www.szif.cz.

Doložení provedeného výběrového/zadávacího řízení probíhá prostřednictvím portálu ISKP21+, modul Veřejné zakázky. V případě, že projekt využívá přímého nákupu nebo přímé objednávky, dokumenty se ke kontrole nepředkládají.

Zajištění povinné publicity projektu bude snazší díky generátoru nástrojů povinné publicity!

Zajištění povinné publicity projektu bude snazší díky generátoru nástrojů povinné publicity!

Příjemci podpory jsou povinni dodržovat pravidla pro aktivity v oblasti publicity v souladu s příslušnými Pravidly pro žadatele a příjemce. Oproti minulému programovému období se v období 2021–2027 tato pravidla mírně liší.

Pro zjednodušení práce při tvorbě a pro sjednocení vizuálního stylu povinných nástrojů publicity (tedy stálé pamětní desky, dočasného billboardu a plakátu A3) využijte generátor nástrojů povinné publicity.

Pro vytvoření návrhu vložte do jednotlivých polí požadované informace k danému projektu (například název programu, název projektu, hlavní cíl projektu). Následně je možné návrh uložit ve formátu *.pdf a vytisknout. Generátor je volně přístupný pro všechny zájemce a všechny operační programy.

V případě, že budou loga využívána samostatně, např. na polepy, propagační předměty či na různé dokumenty, je možné stáhnout všechny dostupné varianty na uvedeném odkaze.

Nezapomeňte, že je nutné, aby plakát, stálá deska (pevná tabulka, panel) byla umístěna na snadno viditelném místě přístupném veřejnosti, nikoliv například uprostřed uzavřeného objektu.