1. Kontakt

Dotace

Akvakulturní produkční podniky mohou žádat o různé typy dotací nebo o náhrady a kompenzace za vzniklou újmu dle příslušné legislativy. Pro usnadnění orientace v problematice jsou v této kapitole vyjmenovány hlavní podpory resortu Ministerstva zemědělství (MZe) a podpory pocházející mimo resort MZe. Klíčová finanční podpora vycházející ze Společné rybářské politiky EU je v rámci MZe administrována prostřednictvím Operačního programu Rybářství (OP Rybářství). Tento program využívá prostředky z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) a z našeho národního rozpočtu v celkovém objemu téměř 1 miliardy korun za programové období.
Dále existuje celá řada dotací financovaných pouze z národního rozpočtu ČR, tyto jsou označovány jako Národní dotace. Podnikatelské subjekty v akvakultuře mohou využívat také programy podpor z Podpůrného Garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), či náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami nebo například podpory z Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV).

Významnou skupinou podpor jsou dotace pocházející mimo resort MZe. Zde se jedná především o podpory Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. Významným zdrojem dotací jsou i nestátní neziskové organizace Místní akční skupiny (MAS).
Rybářské podniky mohou využívat dotací, jež jsou administrovány na úrovni krajů, obcí, nadací nebo spolků, popř. jiných donátorů.

Operační program Rybářství

Operační program Rybářství je zaměřen na udržitelnou a konkurenceschopnou akvakulturu založenou na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů, rozvoji udržitelného chovu ryb v ČR a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků.

OP Rybářství 2021–2027

OP Rybářství 2014–2020

  • Podávání žádostí (Portál farmáře SZIF)
    Společná rybářská politika EU, která se v České republice projevuje v administraci a vedení OP Rybářství v rámci MZe, podpořila celou řadu investičních projektů v produkční akvakultuře.

Národní dotace

Rybářské akvakulturní podniky mohou využít celé řady dotačních titulů, které obecně slouží k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru. Programy jsou zaměřeny také na řadu dalších oblastí jako je potravinářství, vzdělávací činnost v zemědělství, podpora nestátních neziskových organizací, údržba a obnova kulturního dědictví venkova, udržování stability a soběstačnosti v oblasti genových zdrojů a rezerv a v neposlední řadě i na oblast vodního hospodářství a vodohospodářské infrastruktury.

Přehled Národních dotací administrovaných MZe naleznete zde.

Do Národních dotací patří skupina podpor administrovaných na základě změny zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství plně v kompetenci SZIF. Jde o tyto dotace (viz menu vlevo).

Programy podpory PGRLF (pojištění)

Významnou roli plní PGRLF prostřednictvím poskytování podpor pojištění hospodářských zvířat a plodin, pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin a pojištění lesních porostů.

Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami

Dle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči , lze chovateli poskytnout náhradu nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka (uvedených v příloze č. 2 veterinárního zákona) a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci, a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně izolaci zvířat v hospodářství a zákaz jejich přemísťování od doby vzniku podezření z výskytu nákazy a po potvrzení jejího výskytu.

Náhrady škod způsobených na rybách kormoránem velkým

Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (Zákon č. 115/2000 Sb.) upravuje poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a náhrad škod způsobených v letech 2021, 2022 a 2023 kormoránem velkým (Phalacrocorax carbo L.) na rybách. Mezi vybrané živočichy dle § 3 patří: bobr evropský, vydra říční, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk.

Finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána velkého

Dle § 41a Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti je předmětem finančního příspěvku na snižování početních stavů kormorána velkého ulovení kormorána velkého v souladu se Zákonem o myslivosti č. 449/2001 Sb. a Zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti uvádí podrobnosti k administraci na str. 14.

Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření

Pokud je podnik vlastníkem nebo nájemcem pozemku (zemědělské půdy, lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže) a z důvodu ochrany přírody je mu znemožněno na něm hospodařit nebo je jeho hospodaření omezeno, má nárok na finanční náhradu této újmy podle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Dotace Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV)

NAZV zajišťuje kompletní přípravu a vyhlášení resortních programů výzkumu MZe, vyhlášení a průběh veřejných soutěží a následnou administraci financovaných projektů v oblasti zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu.

Místní akční skupiny v České republice (MAS)

Místní akční skupina je místní společenství složené ze subjektů, které zastupují místní socioekonomické zájmy – veřejné i soukromé. Jejich společným cílem je rozvoj vymezeného území – venkovského regionu a jeho zemědělství za pomoci finanční podpory z Evropské unie a z národních programů.

Přehled jednotlivých ministerstev obsahuje odkazy na dotační tituly z Ministerstva zemědělství (souhrnně), Ministerstva životního prostředí, Ministerstva půmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné