1. Kontakt

Regionální koordinační skupiny, sběr dat a projekty SecWeb a Fishn′Co

„Potřebujeme sbírat data, protože nemůžeme koordinovat rybolov bez toho, aniž bychom věděli, kolik ryb můžeme ulovit.“   

Fishn´Co

Shromažďování, správa a využívání údajů o rybolovu jsou nezbytné pro poskytování spolehlivého vědeckého poradenství. Jsou klíčem k vydávání rozhodnutí o celkových přípustných úlovcích a dalších opatřeních založených na udržitelnosti komerčního rybolovu a vodních ekosystémů.

Shromažďování údajů zahrnuje různá odvětví rybolovu v mnoha zemích.

Pravidla pro shromažďování, správu a využívání biologických, environmentálních, technických a socioekonomických údajů týkajících se odvětví rybolovu stanovuje nařízení (ES) 2017/1004 (Data Collection Framework). DCF by měl přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky, mezi něž patří ochrana mořského prostředí, udržitelné řízení všech komerčně využívaných druhů, a zejména dosažení dobrého stavu mořského prostředí do roku 2020, jak je stanoveno v rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí (směrnice 2008/56/ES).

„Koordinace nám pomáhá efektivně dosahovat našich cílů, protože snižuje nesrovnalosti a nepřesnosti. Proto je koordinovaný sběr dat zásadní pro společnou rybářskou politiku, pro nastavení pravidel pro udržitelné řízení a zachování rybích populací. Regionální koordinace je nezbytná pro dohodu o společných postupech a metodách odběrů vzorků a analýz údajů a pro zlepšení sběru dat. Z tohoto důvodu DCF přináší povinnost pro členské země EU shromažďovat, spravovat a zpřístupňovat údaje o rybolovu a akvakultuře potřebné pro vědecké poradenství pro tvorbu a podporu Společné rybářské politiky.“       

Secweb

Podle článku 8 nařízení o DCF členské státy spolupracují a koordinují svá opatření takovým způsobem, aby byla zlepšena kvalita, aktuálnost a pokrytí sběru dat, a tak byla zpřesněna také spolehlivost metod sběru dat. Dále podle čl. 9 odst. 1 téhož nařízení členské státy koordinují své činnosti shromažďování údajů s jinými členskými státy ve stejné mořské oblasti a vyvinou veškeré úsilí ke koordinaci svých činností se třetími zeměmi, které mají svrchovanost nebo jurisdikci nad vodami stejné mořské oblasti. V zájmu usnadnění regionální koordinace zřídí příslušné členské státy pro každou mořskou oblast regionální koordinační skupiny (čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 2017/1004). 

Regionální koordinační skupiny (Regional Coordination Groups for Fisheries Data Collection, RCG) jsou hlavním centrem pro sběr údajů o rybolovu v rámci Evropské unie. Jejich cílem je zlepšit a zajistit udržitelné řízení rybolovu všech komerčně využívaných druhů ryb a mořského prostředí, jak je uvedeno ve Společné rybářské politice. Proto je práce RCG zásadní pro udržitelnost odvětví rybolovu a udržitelné řízení mořského prostředí a mořských zdrojů. Údaje shromážděné v rámci kompetence RCG tvoří základ pro hodnocení rybích populací a podporují doporučení ohledně rybolovných práv na základě spolehlivých vědeckých doporučení.

Skupiny RCG byly zřízeny, aby usnadnily spolupráci při shromažďování dat mezi členskými státy, které jsou povinny koordinovat své činnosti v oblasti sběru dat prostřednictvím regionálních skupin a RCG mají dále za úkol zlepšovat kvalitu a spolehlivost vědeckého poradenství. Skupiny RCG se skládají z odborníků jmenovaných členskými státy, včetně národních zpravodajů, konečných uživatelů a Komise.

V současnosti pracuje na DCF (Data Collection Framework) šest regionálních skupin: (1) RCG Baltic (Baltské moře), (2) RCG NANSEA (Severní Atlantik, Severní moře a východní Arktida, (3) RCG Med&BS (Středozemní a Černé moře), (4) RCG LDF (dálkový rybolov), (5) RCG LP (velké pelagické druhy), (6) RCG ECON (sběr ekonomických údajů). Česká republika patří mezi tzv. landlocked countries, týká se nás tedy skupina RCG ECON.

V rámci RCG vznikly podskupiny ISSG (Intersessional Subgroups), ve kterých se odborníci soustředí na konkrétní tematické oblasti, jako jsou například kvalita údajů, dialog mezi poskytovateli údajů a konečnými uživateli, regionální přehledy rybolovu apod. Zabývají se také prioritami pro jednotlivé regiony.

SecWeb Project

SecWeb pomáhá skupinám RCG zesílit a zlepšit komunikaci mezi sebou a se zúčastněnými stranami. Pracuje na rozšíření výstupů z práce RCG skupin, vizualizuje a zdůrazňuje důležitost práce prováděné regionálními koordinačními skupinami (RCG).

Na představení projektu SecWeb se podívejte zde.

Fishn´Co Project 

Fishn´Co pomáhá skupinám RCG vytvářet regionální pracovní plány (RWP) tak, aby byly respektovány výsledky sběru dat ze všech odvětví rybolovu ze všech zemí. Analyzuje data s cílem zaplnit mezery ve znalostech a poskytnout informace pro návrhy RWP. Tato skupina také analyzovala proces vytváření, právní nastavení a kooperaci pro přijetí Regionálního pracovního plánu. Tento projekt vznikl ruku v ruce s projektem Streamline, který představoval vytvoření RWP pro oblast Středozemního a Černého moře. RCG pro „landlocked countries“ prozatím vytvořena nebyla, uvidíme, co nám přinese budoucnost.  

Ve videu vysvětluje Jöel Vigneau, koordinátor projektu Fishn'Co, jaké jsou hlavní výzvy, s nimiž se tento proces setkává, a jak společnost Fishn'Co přispěla k jejich překonání. Ve stejném duchu pracoval projekt Streamline, který se zaměřoval na RWP pro oblast Středomoří a Černého moře. Důležitost koordinace mezi oběma projekty zmiňuje Alessandro Ligas, koordinátor Streamline.

Fishn´Co Project se představuje zde.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné