1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace

Novinky v dotacích

Zásady pro poskytování dotací v roce 2024 se mění!

Zásady pro poskytování dotací v roce 2024 se mění!

Ministerstvo zemědělství na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady pro rok 2024, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací financovaných výhradně z národních zdrojů, a to v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie.

Na základě změny zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a změny zákona č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, přešla od roku 2020 administrace dotačních programů (s výjimkou dotačního programu 6. Genetické zdroje) plně do kompetence Státního zemědělského intervenčního fondu.

3. verze Pravidel pro žadatele a příjemce pro aktivitu 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021-2027 pro příjem žádostí leden/únor 2024

3. verze Pravidel pro žadatele a příjemce pro aktivitu 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021-2027 pro příjem žádostí leden/únor 2024

Ministerstvo zemědělství - Řídicí orgán OP Rybářství a Státní zemědělský intervenční fond vydávají 3. verzi Pravidel pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu, aktivitu 2.1.4 Kompenzace, pro kterou bude opět na přelomu ledna/února probíhat příjem žádostí. 

Na základě zkušeností s administrací Žádostí o podporu a Žádostí o platbu došlo k několika úpravám. Více čtěte na uvedeném odkaze.

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021-2027, 4. výzva, 3. verze

Projekty pro sběr dat v oblasti akvakultury ČR patří mezi operace strategického významu!

Projekty pro sběr dat v oblasti akvakultury ČR patří mezi operace strategického významu!

V rámci OP Rybářství 2021–2027 jsou projekty pro sběr sociálních a hospodářských dat v oblasti akvakultury v ČR považovány za operace strategického významu!

Příjem žádostí v této aktivitě 1.4.1 Shromažďování údajů byl spuštěn v červnu 2023​.

Všechny shromážděné údaje slouží k větší informovanosti o stavu české akvakultury, a to Evropské komisi, Ministerstvu zemědělství, ÚZEI a konečným uživatelům z řad vědecké obce a odborné veřejnosti.

Databáze údajů, která tímto způsobem vzniká, podpoří naplňování Společné rybářské politiky a rozvoj vědeckého poradenství v akvakultuře. Na pravidelných jednáních Monitorovacího výboru je mimo jiné sledovám také pokrok v těchto projektech. Pro veřejnost budou projekty k dispozici na webových stránkách programu. 

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 2.1.1 z 5. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 2.1.1 z 5. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 2.1.1, Inovace z 5. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027. Doporučení projektů proběhlo 14.11.2023 v systému MS2021+.

U doporučených Žádostí o podporu aktivit 2.1.1 je žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 15 týdnů od vyhotovení tohoto seznamu, tj. do 27.02.2024 včetně.

Přehled zaregistrovaných žádostí o podporu pro 10. - 14. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 10. - 14. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 10. – 14. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027.

Zpráva z 1. zasedání Hodnoticí komise OP Rybářství 2021-2027

Zpráva z 1. zasedání Hodnoticí komise OP Rybářství 2021-2027

Zasedání Hodnoticí komise OP Rybářství 2021–2027 se uskutečnilo 7. 11. 2023. Komise hodnotila Žádosti o podporu aktivity 2.1.1 Inovace z 5. výzvy.

Komise rozhoduje o přiděleném počtu bodů k jednotlivým hodnoticím kritériím a uvádí slovní zdůvodnění, které komisi ke stanovení výše bodového ohodnocení vedlo, na základě závazných Pravidel pro žadatele a příjemce příslušné aktivity. 

Bodové ohodnocení a slovní zdůvodnění hodnocení k jednotlivým hodnoticím kritériím u daných projektů žadatele je uvedeno v MS21+.

Zápis z jednání 1. Hodnoticí komise OP Rybářství 2021–2027 pro 5. výzvu, aktivita 2.1.1 Inovace

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné