1. Kontakt

Příjem žádostí pro jarní výzvy OP Rybářství 2021-2027 bude spuštěn 25. 4. 2023.

Jarní výzvy roku 2023 OP Rybářství 2021-2027 se týkají aktivit Inovace, Investice do akvakultury a Zpracování produktů

Žadatelé mohou předkládat Žádosti o podporu na projekty v rámci 5., 6. a 7. výzvy z Operačního programu Rybářství.

Celkem je pro rybáře připraveno 67 milionů korun. Nově mohou žádat o podporu na nákup přívěsů (maringotek). Dotaci je možné získat také na navázání a budování partnerství s dalšími zeměmi.

5. výzva na aktitivtu 2.1.1 Inovace

Podpora je určena podnikům akvakultury, zpracovatelům ryb, rybářským svazům a pobočným spolkům rybářských svazů spolupracujícím s partnerem nebo partnery projektu, nebo veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím) spolupracujícím s partnerem nebo partnery projektu.

Cílem 5. výzvy je rozvoj technických, vědeckých nebo organizačních znalostí a inovace zaměřené na zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů, včetně technologií, výrobků či metod v oblasti akvakultury. Jedná se tedy o převedení vědeckých objevů do praxe, například otestování nového výrobku nebo zlepšení technologického postupu (zaměřené zejména na snížení dopadu na životní prostředí). 

Rybáři mohou získat až 75 % na spolupráci s univerzitou a až 95 % v případě, že je žadatelem univerzita, která spolupracuje s podnikem. Na tuto výzvu je připraveno celkem 7 milionů korun.

6. výzva na aktivitu 2.1.2 Investice do akvakultury

Podpora je určena pro podniky akvakultury. Může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být poskytnuta také rybářským svazům a spolkům, začínajícím chovatelům, kteří zřizují poprvé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Nově začínajícím chovatelem je každý podnik, který nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu. Není určena pro obce, svazy obcí, kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty.

6. výzva přispívá k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti podniků s cílem zachovat tradiční akvakulturu poskytující enviromentální služby, zároveň také s důrazem na podporu zelené a digitální transformace. Dotaci je možné využít na modernizaci či postavení rybníků, sádků, líhní, na pořízení vybavení na chov ryb či zařízení nutné k hospodaření na rybnících u nově založených rybářských podniků. Začínající rybáři budou mít při žádosti o dotaci preferenční výhodu. V rámci této výzvy mohou rybáři žádat také o dotaci na rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbu rybářské prodejny. 

V rámci 6. výzvy bude vyplaceno celkem 50 milionů korun. 

7. výzva na aktivitu 2.2.2 Zpracování produktů

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury nebo zpracovateli ryb. Může být poskytnuta právnické nebo fyzické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh. Tedy na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci nebo nákup zařízení do zpracovny ryb. 

Na dotaci je připraveno 10 milionů korun.

Příjem žádostí pro jarní výzvy 2023 bude probíhat od 25. 4. 2023 od 9 hodin do 29. 5. 2023 do 13 hodin.

Žádost o podporu bude žadatelům zveřejněna na portálu ISKP21+ nejpozději 17. 4. 2023.

Všechny Žádosti o podporu budou přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+.

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné