1. Kontakt

Příjem žádostí pro jarní 15., 16., 17. a 18. výzvu bude spuštěn 23. 4. 2024!

V rámci Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitách:

15. výzva na aktivitu 2.1.1 Inovace je určena pro rozvoj technických, vědeckých nebo organizačních znalostí a inovace zaměřené na zkoumání technické nebo ekonomické proveditelnosti inovativních produktů nebo procesů, včetně technologií, výrobků či metod v oblasti akvakultury.

Podporovány budou realizace vědecké spolupráce a sdílení poznatků, včetně příkladů dobré praxe a zveřejňování výsledků, a také navazování a budování partnerství s dalšími zeměmi v odvětví rybářství.

Podpora je určena podnikům akvakultury, zpracovatelům ryb, rybářským svazům a pobočným spolkům rybářských svazů spolupracujícím s partnerem/partnery projektu, nebo veřejnoprávním subjektům (veřejným vysokým školám a výzkumným organizacím) spolupracujícím s partnerem/partnery projektu.

16. výzva na aktivitu 2.1.2 Investice do akvakultury je určena k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti podniků s cílem zachovat tradiční akvakulturu poskytující environmentální služby. Důraz bude kladen také na podporu zelené a digitální transformace.

Podpora je určena pro podniky akvakultury. Může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Není určena obcím, svazkům obcí a krajům.

17. výzva na aktivitu 2.2.2 Zpracování produktů je zaměřená na podporu zelené a digitální transformace a posílení konkurenceschopnosti a odolnosti zpracovatelských podniků, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Podporu lze poskytnout na investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh.

Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury, nebo zpracovateli ryb. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury nebo ze zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko

18. výzva na aktivitu 2.2.3 Organizace producentů podporuje aktivity spojené se zakládáním organizací producentů nebo sdružení organizací producentů a mezioborových organizací uznaných podle kapitoly II oddílu II nařízení č. 1379/2013. Typy aktivit zahrnují rovněž podporu přípravy a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových organizací a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky.

Podpora je určena:

  • pro již vzniklé organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury, kteří obdrželi Rozhodnutí o svém uznání od Ministerstva zemědělství ČR,
  • pro organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury (seskupení podniků), kteří žádají o uznání v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 1379/2013,
  • pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb, kteří jsou součástí seskupení, jež požádá o uznání organizace producentů v souladu s čl. 14, oddílem II nařízení (EU) č. 1379/2013. O podporu žádá vždy jeden zakládající člen organizace producentů dle kap. 13, písmene b).

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021–2027 (dále jen „Pravidla“).

Příjem žádostí bude spuštěn 23. 4. 2024 v 9 hodin a končí pro 15. – 17. výzvu 13. 5. 2024 ve 13 hod., pro 18. výzvu 31. 12. 2029.

Žádosti budou přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné