1. Kontakt

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit v rámci 10.-14. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou vydány!

Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 vydává Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 10.-14. výzvy OP Rybářství 2021-2027.

Termín vyhlášení příjmu žádostí je plánován na konec října 2023 a bude probíhat 3 týdny.

10. výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 1.6.1 Vysazování úhoře říčního OP Rybářství 2021-2027, 1. verze

11. výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů OP Rybářství 2021-2027, 1. verze

U této aktivity byly kompletně revidovány hodnotící kritéria i způsobilé výdaje včetně limitů. Byl doplněn přehled technologických součástí intenzivních akvakulturních systémů i tabulka technických parametrů, která musí být součástí kalkulace ceny ze strany dodavatelů v rámci výběrového řízení tak, aby nabídky byly mezi sebou porovnatelné. (časopis Rybníkářství 55/září 2023)

12. výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury, 1. verze

Oproti 6. výzvě došlo ve 12. výzvě ke změnám zejména v zařazení veřejnoprávních subjektů mezi žadatele a příjemce v této aktivitě. Tyto subjekty budou vystupovat jako podniky akvakultury a budou žádat o podporu na svá chovatelská zařízení typu školních pokusnictví či objektů s 50% podporou jako klasické podniky akvakultury.

Dále byla na základě požadavku Evropské komise vložena do Pravidel upravená hodnotící kritéria ve vztahu k horizontálním tématům EU (tzv. zelené dohodě a navazujícím strategiím). Největší úpravou prošlo hodnotící kritérium „Přispění k trvale udržitelné akvakultuře“, kde je prostřednictvím kódů způsobilých výdajů zacíleno na ty výdaje, které přispívají k horizontálním tématům EU. (časopis Rybníkářství 55/září 2023)

13. výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.2 Zpracování produktů, 1. verze

Hodnotící kritéria pro 13. výzvu byla schválena Monitorovacím výborem OP Rybářství na 3. zasedání v květnu 2023. Změny se týkají doplnění nových způsobilých výdajů, jako jsou např. plovoucí dotyková krmítka a navýšení limitů u některých způsobilých výdajů. (časopis Rybníkářství 55/září 2023)

14. výzva: Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.1.Propagační kampaně OP Rybářství 2021-2027, 1. verze

Příjemci aktivit 14. výzvy jsou podniky akvakultury, vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství, výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství, rybářské spolky, hlavní spolek rybářského svazu a pobočné spolky rybářských svazů. Aktivita je zaměřena na přípravu komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní, zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. Dále na pořádání konferencí a seminářů, pořádání a účast na veletrzích, výstavách a vydávání odborných publikací. Projekty mohou být zaměřeny na obchodní značky, zeměpisné oblasti i na Chráněné zeměpisné označení (CHZO) a další chráněné značky EU. (časopis Rybníkářství 55/září 2023)

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné