1. Kontakt

Nové výzvy (8. a 9. výzva) OP Rybářství 2021-2027 budou spuštěny 27. 6. 2023!

Žadatelé budou moci předkládat Žádosti o podporu na projekty v 8. výzvě na aktivitu 1.4.1 Shromažďování údajů a v 9. výzvě na aktivitu 2.2.1 Propagační kampaně.

Podpory v obou výzvách jsou určeny pro Ministerstvo zemědělství a pro příspěvkové organizace Ministerstva zemědělství.

Cílem 8. výzvy na aktivitu 1.4.1 Shromažďování údajů je zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví a dále také zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků. Veškeré podporované aktivity musí být zahrnuty v Pracovním plánu ČR pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury, který schvaluje Evropská komise. Konkrétní okruhy zkoumání budou vždy nastaveny ve spolupráci s vědeckými institucemi a zástupci partnerů, přičemž důraz bude kladen na projekty, které umožní řešit priority EU a ČR a které budou v souladu s Rámcem EU pro shromažďování.

Na podporu aktivit souvisejících s propagací udržitelné akvakultury a zejména informovanosti spotřebitelů o přínosech konzumace rybího masa a výrobků z ryb je zaměřena 9. výzva na aktivitu 2.2.1 Propagační kampaně. Podpora je poskytnuta také na pořádání a účast na veletrzích a výstavách, vydávání publikací, pořádání seminářů a konferencí přispívajících k posilování konkurenceschopnosti a odolnosti podniků s cílem zachovat tradiční akvakulturu poskytující environmentální služby. Důraz bude kladen také na podporu zelené a digitální transformace.

Příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce OP Rybářství 2021-2027.

Příjem žádostí bude spuštěn 27. 6. 2023 v 9 hodin a bude přijímán elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Žádost o podporu bude žadatelům zveřejněna na portálu ISKP21+ nejpozději 12. 6. 2023.

Příjem žádostí končí 31. 12. ve 12 hodin.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné