1. Kontakt

Čtvrtá výzva OP Rybářství 2021-2027 na aktivitu 2.1.4 Kompenzace bude spuštěna v lednu!

Příjem žádostí pro 4. výzvu bude probíhat od 24. ledna od 9 hodin. 

Na portálu ISKP21+ bude Žádost o podporu žadatelů zveřejněna již 16. 1. 2023.

Všechny žádosti budou přijímány prostřednictvím ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti na RO SZIF.

Příjem žádostí končí 27. 2. 2023 ve 13 hod.

Podpora je určena pro podniky akvakultury, které hospodaří na vodní ploše, u níž katastrální výměra (vodní plocha) každého podporovaného rybníka nesmí být menší než 2,00 a větší než 5,00 ha. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty.

4. výzva na aktivitu 2.1.4 Kompenzace má za cíl zajistit podporu mimoprodukčních funkcí rybníků. Jedná se o umožnění kompenzace ekonomické ztráty podniků akvakultury, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. Nejedná se o aktivity vedoucí k závislosti podniků na opakující se finanční kompenzaci, ale o akce vedoucí k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví, k posílení biodiverzity a snížení dopadů změny klimatu.

Přehled kompenzací:

  • nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou,

  • akumulace vody v krajině nebo retenční účinek,

  • zajišťování sportovních nebo rekreačních účelů,

  • nařízená péče rozhodnutím či vyjádřením příslušných orgánů,

  • zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů,

  • omezení vysazování amura orgány ochrany přírody,

  • omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy,

  • omezení aplikace minerálních nebo organických hnojiv,

  • omezení aplikace vápenatých prostředků.

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021–2027.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě zde.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné