1. Kontakt

 • 01
  01

  O akvanavigátoru

  Vítejte na stránkách produkční akvakultury!

 • 03
  02

  O akvanavigátoru

  Na těchto stránkách najdete informace o produkční sladkovodní akvakultuře v České republice. Součástí stránek je platforma pro shromažďování údajů pro tvorbu Společné rybářské politiky Evropské unie.

 • 02
  03

  O akvanavigátoru

  Portál je spolufinancován z Operačního programu Rybářství 2014–2020 v rámci projektu Nový webový portál pro sběr dat v akvakultuře. Registrační číslo projektu: CZ.10.3.106/3.1/0.0/17_010/0001450.

 • 01
 • O akvanavigátoru
 • O akvanavigátoru
 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

 • Autor díla: Media Age
  Držitel licence: Ministerstvo zemědělství, Operační program Rybářství

Aktuality

novinky v Dotacích

31. března 2023 končí příjem žádostí o dotace na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků NOVÉ

31. března končí příjem žádostí o dotace na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků

Jedná se o částečné kompenzace rybářským subjektům za újmy vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků. Týká se rybníků plnících rozhodnutí vodoprávních úřadů nebo orgánů ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem s výměrou větší než 5 ha.

Více informací naleznete na uvedeném odkaze.

Informace k jednotlivým aktivitám OP Rybářství 2021-2027 NOVÉ

Informace k jenotlivým aktivitám OP Rybářství 2021-2027

Seznam podpor pro žadatele v rámci OP Rybářství 2021-2027 naleznete na níže uvedeném odkaze a dále také v sekci Dotace.

Příjem žádostí v 8. a 9. výzvě OP Rybářství bude vyhlášen koncem června. NOVÉ

Příjem žádostí v 8. a 9. výzvě OP Rybářství 2021-2027 bude vyhlášen koncem června!

Jedná se o průběžné výzvy a jsou určeny pro organizační složky státu a jeho příspěvkové organizace s cílem zabezpečit sběr dat o akvakultuře a propagační aktivity.

Řídicí orgán OP Rybářství vydává pravidla pro žadatele a příjemce pro tyto aktivity.

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.1 Propagační kampaně OP Rybářství 2021-2027, 9. výzva, 1. verze

Uživatelské příručky a videa portálu ISKP21+

Uživatelské příručky a videa portálu ISKP21+

Příručky a videa pro obsluhu portálu ISKP21+ na jednom místě!

Uživatelská příručka ISKP21+

Odkazy na uživatelská videa ISKP21+

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 6. a 7. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou zveřejněny!

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 6. a 7. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou zveřejněny!

Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu 2.1.2. Investice do akvakultury, 6. výzva a aktivitu 2.2.2. Zpracování produktů, 7. výzva.

Příjem žádostí na 5., 6. i 7. výzvu bude vyhlášen koncem dubna 2023, s ohledem na nový informační systém bude na vlastní podání žádostí ponechán dostatečný časový interval (asi 5 týdnů).

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

OP Rybářství 2014-2020 je uzavírán, příjem žádostí končí 21. 4. 2023.


Ze světa akvakultury

25. konference Evropské asociace rybářských ekonomů (EAFE) se letos bude konat v Aténách. NOVÉ

25. konference Evropské asociace rybářských ekonomů (EAFE) se letos bude konat v Aténách.

Po covidové pauze, ve které probíhali konference pouze online, se letos tato třídenní akce uskuteční opět naživo, a to v termínu od 30. května do 1. června 2023.

Na programu je široká škála témat, prezentací a setkání. Nebudou chybět ani přednášky od renomovaných vědců z různých regionů po celé Evropě.

Hlavním cílem této konference je podpořit diskuzi mezi výzkumnými pracovníky, manažery, politiky a dalšími zúčastněnými stranami a přispět k šíření pokroku v ekonomice mořské i vnitrozemské akvakultury.

Ceny ministra zemědělství 2023 NOVÉ

Ceny ministra zemědělství 2023

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje soutěž o udělení ocenění pro rok 2023 v kategoriích:

Ceny ministra zemědělství se udělují každoročně za nejlepší výsledky ve výzkumu financovanému ze zdrojů MZe. Snahou je podpořit výsledky, které mají významný přínos pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství.

První tři místa v každé kategorii obdrží zajímavé finanční ocenění (100, 80 a 60 tisíc korun). 

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Návrhy na ocenění je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství na přiloženém formuláři spolu s povinnými přílohami.

Termín podání návrhů je do 20. března 2023 23:59:59. 

V loňském roce získala 1. místo v kategorii Ocenění pro mladé vědkyně a vědce MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Ovlivňuje orální příjem mikročástic polyethylenu zdravotní stav pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)?“ (Do foodborne polyethylene microparticles affect the health of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)?).

 

Regionální koordinační skupiny, sběr dat a projekty SecWeb a Fishn´Co

Regionální koordinační skupiny, sběr dat a projekty SecWeb a Fishn′Co

„Potřebujeme sbírat data, protože nemůžeme koordinovat rybolov bez toho, aniž bychom věděli, kolik ryb můžeme ulovit.“   

Fishn´Co

Shromažďování, správa a využívání údajů o rybolovu jsou nezbytné pro poskytování spolehlivého vědeckého poradenství. Jsou klíčem k vydávání rozhodnutí o celkových přípustných úlovcích a dalších opatřeních založených na udržitelnosti komerčního rybolovu a vodních ekosystémů.

Shromažďování údajů zahrnuje různá odvětví rybolovu v mnoha zemích.

Pravidla pro shromažďování, správu a využívání biologických, environmentálních, technických a socioekonomických údajů týkajících se odvětví rybolovu stanovuje nařízení (ES) 2017/1004 (Data Collection Framework). DCF by měl přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky, mezi něž patří ochrana mořského prostředí, udržitelné řízení všech komerčně využívaných druhů, a zejména dosažení dobrého stavu mořského prostředí do roku 2020, jak je stanoveno v rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí (směrnice 2008/56/ES).

„Koordinace nám pomáhá efektivně dosahovat našich cílů, protože snižuje nesrovnalosti a nepřesnosti. Proto je koordinovaný sběr dat zásadní pro společnou rybářskou politiku, pro nastavení pravidel pro udržitelné řízení a zachování rybích populací. Regionální koordinace je nezbytná pro dohodu o společných postupech a metodách odběrů vzorků a analýz údajů a pro zlepšení sběru dat. Z tohoto důvodu DCF přináší povinnost pro členské země EU shromažďovat, spravovat a zpřístupňovat údaje o rybolovu a akvakultuře potřebné pro vědecké poradenství pro tvorbu a podporu Společné rybářské politiky.“       

Secweb

Podle článku 8 nařízení o DCF členské státy spolupracují a koordinují svá opatření takovým způsobem, aby byla zlepšena kvalita, aktuálnost a pokrytí sběru dat, a tak byla zpřesněna také spolehlivost metod sběru dat. Dále podle čl. 9 odst. 1 téhož nařízení členské státy koordinují své činnosti shromažďování údajů s jinými členskými státy ve stejné mořské oblasti a vyvinou veškeré úsilí ke koordinaci svých činností se třetími zeměmi, které mají svrchovanost nebo jurisdikci nad vodami stejné mořské oblasti. V zájmu usnadnění regionální koordinace zřídí příslušné členské státy pro každou mořskou oblast regionální koordinační skupiny (čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 2017/1004). 

Regionální koordinační skupiny (Regional Coordination Groups for Fisheries Data Collection, RCG) jsou hlavním centrem pro sběr údajů o rybolovu v rámci Evropské unie. Jejich cílem je zlepšit a zajistit udržitelné řízení rybolovu všech komerčně využívaných druhů ryb a mořského prostředí, jak je uvedeno ve Společné rybářské politice. Proto je práce RCG zásadní pro udržitelnost odvětví rybolovu a udržitelné řízení mořského prostředí a mořských zdrojů. Údaje shromážděné v rámci kompetence RCG tvoří základ pro hodnocení rybích populací a podporují doporučení ohledně rybolovných práv na základě spolehlivých vědeckých doporučení.

Skupiny RCG byly zřízeny, aby usnadnily spolupráci při shromažďování dat mezi členskými státy, které jsou povinny koordinovat své činnosti v oblasti sběru dat prostřednictvím regionálních skupin a RCG mají dále za úkol zlepšovat kvalitu a spolehlivost vědeckého poradenství. Skupiny RCG se skládají z odborníků jmenovaných členskými státy, včetně národních zpravodajů, konečných uživatelů a Komise.

V současnosti pracuje na DCF (Data Collection Framework) šest regionálních skupin: (1) RCG Baltic (Baltské moře), (2) RCG NANSEA (Severní Atlantik, Severní moře a východní Arktida, (3) RCG Med&BS (Středozemní a Černé moře), (4) RCG LDF (dálkový rybolov), (5) RCG LP (velké pelagické druhy), (6) RCG ECON (sběr ekonomických údajů). Česká republika patří mezi tzv. landlocked countries, týká se nás tedy skupina RCG ECON.

V rámci RCG vznikly podskupiny ISSG (Intersessional Subgroups), ve kterých se odborníci soustředí na konkrétní tematické oblasti, jako jsou například kvalita údajů, dialog mezi poskytovateli údajů a konečnými uživateli, regionální přehledy rybolovu apod. Zabývají se také prioritami pro jednotlivé regiony.

SecWeb Project

SecWeb pomáhá skupinám RCG zesílit a zlepšit komunikaci mezi sebou a se zúčastněnými stranami. Pracuje na rozšíření výstupů z práce RCG skupin, vizualizuje a zdůrazňuje důležitost práce prováděné regionálními koordinačními skupinami (RCG).

Na představení projektu SecWeb se podívejte zde.

Fishn´Co Project 

Fishn´Co pomáhá skupinám RCG vytvářet regionální pracovní plány (RWP) tak, aby byly respektovány výsledky sběru dat ze všech odvětví rybolovu ze všech zemí. Analyzuje data s cílem zaplnit mezery ve znalostech a poskytnout informace pro návrhy RWP. Tato skupina také analyzovala proces vytváření, právní nastavení a kooperaci pro přijetí Regionálního pracovního plánu. Tento projekt vznikl ruku v ruce s projektem Streamline, který představoval vytvoření RWP pro oblast Středozemního a Černého moře. RCG pro „landlocked countries“ prozatím vytvořena nebyla, uvidíme, co nám přinese budoucnost.  

Ve videu vysvětluje Jöel Vigneau, koordinátor projektu Fishn'Co, jaké jsou hlavní výzvy, s nimiž se tento proces setkává, a jak společnost Fishn'Co přispěla k jejich překonání. Ve stejném duchu pracoval projekt Streamline, který se zaměřoval na RWP pro oblast Středomoří a Černého moře. Důležitost koordinace mezi oběma projekty zmiňuje Alessandro Ligas, koordinátor Streamline.

Fishn´Co Project se představuje zde.

Mezinárodní rok drobného rybolovu a akvakultury IYAFA 2022

Mezinárodní rok drobného rybolovu a akvakultury IYAFA 2022

Heslem Mezinárodního roku drobného rybolovu a akvakultury bylo: „Small in scale, big in value.“ (Malý v měřítku, velký ve významu). Přičemž „scale“ můžeme přeložit také jako „šupina“.

Podle statistiky Organizace pro výživu a zemědělství se na světě komerčnímu rybolovu věnuje celkem 38 milionů rybářů a lidí chovajících ryby na farmách.

Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2022 Mezinárodním rokem drobného rybolovu a akvakultury (IYAFA 2022) 19. listopadu 2021.

Cílem projektu IYAFA 2022 bylo zvýšit povědomí o úloze drobného tradičního rybolovu a akvakultury pro naše potravinové systémy a životní prostředí, posílit interakci mezi vědou a politikou, poukázat na výhody, které lze získat z partnerství a spolupráce s rybáři, chovateli ryb a pracovníky v odvětví rybolovu. Zdůrazněna byla také role drobného tradičního rybolovu při dosahování cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (OSN).

Za zmínku stojí také fakt, že IYAFA 2022 spadá do Desetiletí rodinných farem OSN (United Nations Decade of Family Farming 2019-2028). Tyto dvě události spolu úzce souvisí, jejich společným cílem je poskytnout větší viditelnost drobným řemeslným rybářům, chovatelům ryb a pracovníkům v oblasti rybolovu.

Také v české krajině má rybolov a akvakultura dlouhodobou tradici a historii. Produkční rybářství (akvakultura) a hospodaření v rybářských revírech jsou základními prvky rybářství v České republice. Produkční rybářství je navíc významnou součástí živočišné výroby.

V České republice se k mezinárodní iniciativě a kampani na podporu rybolovu a akvakultury zapojila Česká akademie zemědělských věd (ČAZV), která je největším vydavatelem časopisů zaměřených na zemědělské vědy v České republice. V rámci ČAZV se tematice chovu a produkce ryb, konzumace ryb a vodohospodářství věnuje zejména Odbor živočišné výroby (OŽV), Odbor veterinárního lékařství (OVL), Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin (OVOJP), Odbor vodního hospodářství (OVD) a Odbor agrárních dějin (OAD). Vědecké poznatky v oblastech živočišné výroby, chovu a produkce ryb, kvalitě rybího masa a využití vodních zdrojů v zemědělství publikují pravidelně odborné recenzované vědecké časopisy ČAZV

Více o zapojení ČAZV do IYAFA 2022 zde.

Mechanismus pomoci EU v oblasti akvakultury (AAM)

Mechanismus pomoci EU v oblasti akvakultury 

 

Webový portál EU Aquacuture Assistance Mechanism informuje o dění v oblasti akvakultury na úrovni Evropské unie a podporuje provádění strategických pokynů pro udržitelnější a konkurenceschopnější akvakulturu EU pro období 2021-2030. Najdete zde důležité dokumenty, směrnice, aktuální znalosti, osvědčené postupy a informace o tématech souvisejících s akvakulturou pocházející z různých spolehlivých a uznávaných zdrojů.

 

Akce a události

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

03.01.2022 09:01 - 21.04.2023 09:04

Jiné

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné